Architektur / Projekte / Karstadt Dortmund

Architekt: Heinrich Böll

Fassade 17.03.2017

Karstadt Dortmund 180725

Karstadt Dortmund neue Fassade

Zustand 13.08.2012